Milli Kültür Nedir? Milli Kültür Önemi Nedir?

Kültür kelimesi, dilimize Fransızcadan girmiştir. Ürün elde etmek, toprağı sürmek ve onları geliştirmek anlamına gelir. Kelime daha sonra insan ruhunu ve vücudunu terbiye etme, fikir ve sanat eserlerini geliştirme anlamlarını da içine alan geniş bir anlam kazanmıştır.

Kültür maddî ve manevî olarak her şeyi işlemek ve geliştirmek anlamına gelir. Bir ulusun karakteristik özelliklerini, kimliğini ve tarihini yansıtan değerlere milli kültür ismi verilir. Her milletin kendine özgü gelenekleri, değerler sistemi ve edebiyatı vardır. Kültürü oluşturan en önemli etkenlerin başında da din ve dil gelir. Bu nedenle de ülkemizde Türk – İslam kültürü egemenliği vardır. Milli kültürün toplum gözünde kabul görmesi için yüzlerce yıl geçmesi gerekir. Aynı zamanda milli kültürü koruyup geliştirmek, her yurttaşın en önemli görevleri arasında yer alır. 

Milli kültür, ticaretten tarıma, sosyal hayattan ekonomiye kadar uzanan çok geniş bir kavramdır. Aynı zamanda edebiyat, müzik, sanat gibi temel sanatlar da milli kültür içinde yer alır. Temel öğelerin yanı sıra atasözleri, deyimler, gelenek ve görenekler, adetler de kültürümüzün en önemli parçalarını oluşturur. 

Milli Kültür
Milli Kültür

Milli Kültür Kavramı

Milli kültür, diğer milletlerle arasındaki farkı belirleyen, bir millete kimlik kazandıran, o millete ait olan maddî ve manevî değerlerin olduğu uyumlu bir bütünüdür. Bir toplumu bütün yapan ve millet yapan sağlayan ise, millî kültürdür. Türk Milli Kültürü, Türklerin tarihi süreç içindeki toplumsal yapılarını, kültür, dini edebi, dil, sanatlarını, düşünce ve ahlak özelliklerini içine alan geniş oldukça bir konudur. Milli Kültürümüz bizim eskiden kalan geleneklerimiz ve adetlerimizdir. Bu nedenle de onu daima yaşatmamız gerekir. Milli Kültürümüzü oluşturan geleneklerimiz içinde yer alan örf ve adetlerimizden bazıları şunlardır: giysilerimiz, yemeklerimiz, türkülerimiz, oyunlarımız ve en önemlisi de Türk dilidir. Dilini kaybetmiş bir millet milli benliğini, özünü, değerini ve kısacası her şeyini kaybetmiş demektir. Dil, düşünmenin de amacıdır. Düşünmeyen insanların hiçbir konuda fikir yürütme gibi şansı yoktur.

Milli Kültür ve Dil Arasındaki Bağlantı

Dil ile düşünce arasındaki bulunan bu bağlılık, milli hissin oluşmasında oldukça etkilidir. Milli bir his, sadece o milletin dili ile oluşturabilir. Her millet, sadece kendine özgü bir dil ile milli hislerini güçlendirerek yayabilir. Bu gerçeği önceden gören büyük önder Atatürk Türk dile her zaman çok önem vermiş, birçok yabancı kelimenin Türkçe karşılığını aramıştır. Aynı zamanda Türkçe diline hak ettiği değeri göstermiştir.

Milli Kültürümüzün oluşmasını sağlayan en önemli unsurlardan birisi de tarihtir. Tarihimizi iyi araştırıp öğrenmemiz gerekir. Milli Kültürümüzün geliştirilmesi, her daim canlı tutulması, bizden sonra gelecek nesillere ve topluma aktarılması için iyi bir eğitim programına da ihtiyaç vardır. Bunun için okullarda Milli Kültürümüzün geliştirilmesi ve korunması için çok iyi bir eğitim verilmesi gerekir.

Sonuç olarak Milli Kültürümüzü ve Milli Kimliğimizi oluşturan tarihimizi edebiyatımızı, dilimizi, örf ve adetlerimizi, el sanatlarımızı geleneklerimizi en iyi şekilde öğrenip bunları hayatımızda uygulayarak bizden sonraki nesillere sağlıklı bir şekilde aktarabilmemiz gerekir. Bu sayede Milli Kültürümüzü de koruruz. Dil ile düşünce arasındaki sıkılık milli hissin oluşmasını sağlar. Milli bir his, sadece o milletin dili ile oluşabilir. Her millet, ancak kendine özgü dili ile milli hislerini de güçlendirerek yayabilir.

Milli Kültür Öğelerimiz Nelerdir?

Dil, bir milli kültürün olmazsa olmaz bir parçasıdır. Örneğin, yabancı sözcükleri kullanmak yerine bu kelimelerin dilimizdeki anlamlarını kullanmak, milli kültüre duyulan saygının da bir işaretidir. Aynı zamanda çok sayıda Türkçe eser kaleme almak ve onları gelecek nesillere aktarmak da çok büyük önem taşır. 

Din: İçinde bulunduğumuz topraklarda Türk ve İslam kültürü birbirinden sürekli olarak besleniyor. Bu nedenle de pek çok Avrupa ülkesinde genellikle Müslüman yerine Türk kelimesi kullanılır. Çünkü aslında Türk demek, Müslüman demektir. 

Sanat eserleri: Roman, masal ve hikaye gibi edebi eserlerin yanı sıra makale, deneme ve fıkra gibi düşünce yazılarından meydana gelen kitaplar da milli kültüre aittir.

Tarih: Türk ve İslam kültürü Anadolu Selçuklular döneminden Osmanlı İmparatorluğuna kadar dayanan binlerce yıllık güçlü ve ortak bir tarihe sahiptir. 

Gelenek Görenekler: Milli kültürümüzde yer alan belli başlı gelenek göreneklerimizden en dikkat çekenleri ise şunlardır: nişan, kız isteme töreni, söz ve sünnet düğünleridir.

Milli Kültürün Önemi

Atatürk, Türkiye için ekonomik kalkınma ile birlikte sosyal ve kültürel kalkınmaya da aynı ölçüde büyük önem vermek gerektiğini savunmuştur. Bir milletin onurlu bir şekilde varlığını devam ettirmesi için, bir toplumun millî bilince sahip olabilmesi için kültür çok büyük bir rol oynar. Bunu çok iyi bilen Atatürk, “Millî şuurun uyanık bulunması ve ayakta kalabilmesi için dil ve tarih uğrunda çalışmak zorundayız.” sözleri ile milli bilinç konusunda ne kadar duyarlı olduğunu bir kez daha göstermiştir. 

Milli kültür; bir toplumu diğerlerinden ayıran ve o topluma özgü kültürel değerlere verilen isimdir. Milli olması ise, bu milletin kültürlerini yansıtması ve diğer milletlerden farklı olmasını ifade eder. Millî kültür, bir millete kimlik kazandıran, diğer milletlerden ayıran, tarih boyunca meydana getiren millete ait tüm maddi ve manevi değerlerin bir arada uyumlu bir bütün oluşturmasıdır. Bir toplumun bir arada kalmasını sağlayan ve milleti millet yapan bir milli kültürdür. 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir